2020.gada 22.janvārī plkst.10:00 Zemnieku ielā 16A, Rēzekne, LV-4601 notiks SIA "REHABILITĀCIJAS CENTRS "RĀZNA"" kapitāldaļu turētāja pārstāvja ārkārtas dalībnieku sapulce. Sapulces darba kārtībā ir grozījumi pilnvarojuma līgumā.

Ievērojot, ka starp publiskas personas kapitālsabiedrību un tās valdes locekli nepastāv darba tiesiskās attiecības, secināms, ka ne Darba likumā, ne Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības likumā paredzētās sociālās garantijas (tostarp atvaļinājuma pabalsts un kompensācijas par redzes korekcijas līdzekļu iegādi) un tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav attiecināmas uz publiskas personas kapitālsabiedrības valdes locekli.Vienlaikus jānorāda, ka sabiedrības valde pati organizē savu darbu, un tas kā valdes locekļi plāno savu laiku un sabiedrības vadīšanu ir to pašu ziņā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmums:

1.      Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 74.panta pirmo daļu, veikt grozījumus valdes locekles pilnvarojuma līgumā, izslēdzot no 2015.gada 30. novembra Pilnvarojuma līguma Nr.11 un 2017.gada 24.marta Vienošanās “Par grozījumiem 2015.gada 30.novembra pilnvarojuma līguma Nr.11” punktus 4.7.,4.8. un 4.9.

2.      Pārējā daļā Pilnvarojuma līgums paliek negrozīts.