Rehabilitācijas centrā "Rāzna"  tiks īstenots Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LLI-512 "Rehabservices"Projekta nosaukums:

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas  programmas 2014.-2020.gadam projekts LLI-512"Rehabservices"

Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība un efektivitāte, palielinot rehabilitācijas centru kapacitāti Lietuvas veselības zinātņu universitātes Kauņas slimnīcā un   SIA Rehabilitācijas Centrā “Rāzna” Rēzeknē.

Rehabservices LLI-512

Projekta mērķis:Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti, uzlabojot rehabilitācijas centru kapacitāti.

Projekta kopsavilkums: Abas valstis - Latvija un Lietuva valsts un vietējā līmenī saskaras ar šādām teritoriālām problēmām: sabiedrības novecošana, arvien vairāk cilvēku ar invaliditāti, liels sociālās atstumtības un nabadzības risks. Latgales un Kauņas pierobežas reģionos arvien vairāk rehabilitācijas centru klientu izraisa dažādas slimības un labklājības sistēma. Projekta reģioniem ir slikta pieejamība rehabilitācijas pakalpojumiem. Vienlīdzīgu pieejamību mazina materiālās bāzes trūkums, novecojusi infrastruktūra un profesionāla personāla trūkums. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti,uzlabojot rehabilitācijas centru kapacitāti. Galvenie rezultāti - divu rehabilitācijas iestāžu pārrobežu sadarbības laikā tiks uzlabota ar rehabilitācijas pakalpojumiem saistīta infrastruktūra, organizēti speciālistu apmācības, organizētas labas prakses apmaiņas vizītes . Pieeja paredz pārrobežu sadarbību, balstoties uz atšķirīgu iepriekšējo pieredzi, rehabilitācijas pakalpojumu institūcijas partnerības izstrādi, sociālo sabiedrisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošanu. Rehabilitācijas pakalpojumu efektivitātes uzlabošana būs jauna un oriģināla rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas jomā, kas nodrošina Kauņas republikāņu slimnīcu un rehabilitācijas centru Rāzna. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti, uzlabojot rehabilitācijas centru kapacitāti. Partneri, kas izmanto dažādu Latvijas un Lietuvas partneru kompetenci un pieredzi, attīstīs jaunu paaudzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, izmantojot uzlabotu un jaunizveidotu kopīgu viedo rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru. Tādējādi tas radīs labākas iespējas neaizsargātās grupas integrācijai sabiedrībā, tādējādi uzlabojot piekļuvi veselības aprūpei, izglītībai un daļēji paplašinot dalību darba tirgū Programmas teritorijā.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1.augusts – 2022. gada 31.jūlijs

Projekta partneri: Lietuvas veselības zinātņu universitātes Kauņas slimnīca www.kaunoklinikos.lt, SIA Rehabilitācijas Centrs “Rāzna” http://www.lnrc.eu/

 

Projekta izmaksas – 100% 373 389.62 EUR Projekta finansējums no Eiropas reģionālās attīstības fonda – 85% 317 381.17 EUR 145 133.49 EUR Rehabilitācijas centra “Rāzna” līdzfinansējums – 15%, t.sk. valsts budžeta dotācija – 5% 25 611.80 EUR   Rehabilitācijas centra “Rāzna” budžets projektā   170 745.29 EUR  


Citi dati

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild SIA Rehabilitācijas Centrs “Rāzna” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Publikācijas par projekta īstenošanu

 

Rehabilitācijas centrā "Rāzna" īstenots ELFLA līdzfinansēts projekts

"SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, sekmējot sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti"- //site-27849.mozfiles.com/files/27849/Preses_relize.docx

Infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana

"Valsts SIA "Rehabilitācijas centrs "Rāzna"" infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, sekmējot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti" //site-27849.mozfiles.com/files/27849/IEGULDIJUMS_TAVA_NAKOTNE.pdf

Latgales novada rehabilitācijas centrā "Rāzna" īstenots ERAF līdzfinansēts projekts!

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Latgales novada rehabilitācijas centrā „Rāzna”īstenots ERAF līdzfinansētais projekts!

Valsts SIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna”” noslēgtā līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Valsts SIA Latgales novada rehabilitācijas centra „Rāzna” infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, sekmējot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti”, līgums Nr. 3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/023, īstenošanu, laika posmā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.aprīlim, projektā paredzēto aktivitāšu ietvaros veikti rekonstrukcijas un renovācijas darbi 3.stāva gaitenī, uzstādīti rokturi gar gaiteņa sienām, izveidots ergoterapijas kabinets ar vannošanas apmācības telpu un iegādāta datortehnika.

Projektā īstenotas aktivitātes veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, funkcionāliem traucējumiem, kā arī vecāku cilvēku pārvietošanās vajadzībām, uzlabota infrastruktūra un aprīkojums, kas vienlīdzīgi pieejams visiem Latgales novada rehabilitācijas centra „Rāzna” darbiniekiem un apmeklētājiem, un informācijas plūsmu vadīšana.

 

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 31 272,18 (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit divi lati un 18 santīmi). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 27 196,05 (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit seši lati un 05 santīmi), t.sk.:

-          Publiskās attiecināmās izmaksas – ERAF finansējums – 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzotLVL 23 116,64 (divdesmit trīs tūkstoši viens simts sešpadsmit lati un 64 santīmi);

-          Privātās attiecināmās izmaksas – 15% no kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 4 079,41 (četri tūkstoši septiņdesmit deviņi lati un 41 santīms).

 

Viena no svarīgākajām projektā īstenotajām aktivitātēm ir ergoterapijas kabineta, tai skaitā vannošanas apmācības telpas, izveidošana, radot jaunu darba vietu un materiālo bāzi ergoterapijas pakalpojuma nodrošināšanai Latgales novada rehabilitācijas centrā „Rāzna”. Tā kā ergoterapijas galvenais uzdevums ir veicināt indivīda veselību un neatkarību jebkuros dzīves apstākļos, Latgales novada rehabilitācijas centrā „Rāzna” izveidotajā ergoterapijas kabinetā tiks sniegtas ergoterapeita konsultācijas un notiks ergoterapijas nodarbības bērniem un pieaugušajiem, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgi pieejamu veselības aprūpes pakalpojumu.