Rehabilitācijas centrā "Rāzna" īstenots ELFLA līdzfinansēts projekts

"SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, sekmējot sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti"- //site-27849.mozfiles.com/files/27849/Preses_relize.docx

Infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana

"Valsts SIA "Rehabilitācijas centrs "Rāzna"" infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, sekmējot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti" //site-27849.mozfiles.com/files/27849/IEGULDIJUMS_TAVA_NAKOTNE.pdf

Latgales novada rehabilitācijas centrā "Rāzna" īstenots ERAF līdzfinansēts projekts!

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Latgales novada rehabilitācijas centrā „Rāzna”īstenots ERAF līdzfinansētais projekts!

Valsts SIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna”” noslēgtā līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Valsts SIA Latgales novada rehabilitācijas centra „Rāzna” infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, sekmējot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti”, līgums Nr. 3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/023, īstenošanu, laika posmā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.aprīlim, projektā paredzēto aktivitāšu ietvaros veikti rekonstrukcijas un renovācijas darbi 3.stāva gaitenī, uzstādīti rokturi gar gaiteņa sienām, izveidots ergoterapijas kabinets ar vannošanas apmācības telpu un iegādāta datortehnika.

Projektā īstenotas aktivitātes veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, funkcionāliem traucējumiem, kā arī vecāku cilvēku pārvietošanās vajadzībām, uzlabota infrastruktūra un aprīkojums, kas vienlīdzīgi pieejams visiem Latgales novada rehabilitācijas centra „Rāzna” darbiniekiem un apmeklētājiem, un informācijas plūsmu vadīšana.

 

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 31 272,18 (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit divi lati un 18 santīmi). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 27 196,05 (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit seši lati un 05 santīmi), t.sk.:

-          Publiskās attiecināmās izmaksas – ERAF finansējums – 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzotLVL 23 116,64 (divdesmit trīs tūkstoši viens simts sešpadsmit lati un 64 santīmi);

-          Privātās attiecināmās izmaksas – 15% no kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 4 079,41 (četri tūkstoši septiņdesmit deviņi lati un 41 santīms).

 

Viena no svarīgākajām projektā īstenotajām aktivitātēm ir ergoterapijas kabineta, tai skaitā vannošanas apmācības telpas, izveidošana, radot jaunu darba vietu un materiālo bāzi ergoterapijas pakalpojuma nodrošināšanai Latgales novada rehabilitācijas centrā „Rāzna”. Tā kā ergoterapijas galvenais uzdevums ir veicināt indivīda veselību un neatkarību jebkuros dzīves apstākļos, Latgales novada rehabilitācijas centrā „Rāzna” izveidotajā ergoterapijas kabinetā tiks sniegtas ergoterapeita konsultācijas un notiks ergoterapijas nodarbības bērniem un pieaugušajiem, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgi pieejamu veselības aprūpes pakalpojumu.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .